Turun kulttuuripääkaupunkisäätiö vaati opetus- ja kulttuuriministeriötä oikaisemaan päätöksensä takaisinperinnästä

Kuva: Kari Vainio

Turun kulttuuripääkaupunkisäätiö vaati opetus- ja kulttuuriministeriötä oikaisemaan päätöksensä takaisinperinnästä

Turku 2011 -säätiö vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriö kumoaa 3.9.2014 tehdyn valtionavustuksen takaisinperintää koskevan päätöksensä. Säätiö katsoo, että määräaika takaisinperintäpäätöksen tekemiseen on vanhentunut ja joka tapauksessa tehty virheellisin perustein. Säätiö on jättänyt oikaisuvaatimuksensa ministeriön päätökseen 2.10.2014. Turku 2011 -säätiö vastasi menestyksellä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta vuonna 2011.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatii että säätiö maksaa takasin 1.975.703,46 euroa plus korot 193.207,53 euroa, eli yhteensä 2.168.910,99 euroa. Ministeriön päätyy laskelmassaan siihen, että säätiö on valtioavustuksia palauttamatta 4.725.625,27 euroa. Tämä summa syntyy siitä, että ministeriö katsoo, että niin Turun kaupungin kuin yksityinen rahoitus kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelulle, itse vuodelle ja toiminnan jatkon varmistamiseksi vuoden jälkeen, vastaavasti vähentää valtion avustusta ja voidaan periä takaisin valtiolle.

Ministeriö on tämän jälkeen kohtuullistanut päätöksensä niin, että Turun kaupungin osuus takaisin perittävästä summasta olisi puolet ja sitä ei peritä takaisin kohtuullistamisen nimissä.

Turku 2011 -säätiön oikaisuvaatimuksessa on kaksi pääkohtaa. Ensinnäkin säätiö vaatii päätöksen kumoamisesta vanhentuneena. Takaisinperintäpäätös tulee lain mukaan tehdä viipymättä sen jälkeen, kun valtionapua myöntäneelle viranomaiselle on tullut tietoon jotain, jonka nojalla valtionavustuksen maksamisen keskeyttämiseen tai lopettamiseen taikka valtionavustuksen takaisinperintään voidaan ryhtyä. Asiat, joihin ministeriö takaisinperintäpäätöksessä viittaa, ovat olleet ministeriössä tiedossa ennen vuoden 2011 loppua. Opetus- ja kulttuuriministeriön 3.9.2014 tekemä takaisinperintäpäätöstä ei ole tehty viipymättä. Laissa oleva enintään kahden vuoden määräaika takaisinperintäpäätöksen tekemiseen on joka tapauksessa päättynyt viimeistään vuoden 2013 lopussa. Määräaika takaisinperintäpäätöksen tekemiseen 3.9.2014 on siis vanhentunut ja takaisinperintäpäätös on kumottava.

Toiseksi säätiö vaatii, että ministeriö kumoaa takaisinperintää koskevan päätöksensä perusteettomana, mikäli ministeriö katsoo että määräaika takaisinperintäpäätöksen tekemiseen ei ole vanhentunut. Säätiö ei ole saanut virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti vuosina 2008–2011 valtioavustuksia tai niiden osia. Säätö on käyttänyt Turku - Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeeseen vuosina 2008–2011 myönnetyt valtionavustukset siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty, ja säätiö ei ole jättänyt valtionavustuslain vastaisesti palauttamatta saamiaan valtionavustuksia tai niiden osia.

Turku 2011 -säätiö esittää oikaisuvaatimuksessaan vielä vaihtoehtona, että jos ministeriö vastoin säätiön kantaa katsoo, että valtionavustuksen takaisinperinnälle on peruste, tulee ministeriön kohtuullistaa takaisinperittävää määrää siten, että takaisinperittävän pääoman ja koron määrä on nolla (0) euroa. Tämä esitetty vaihtoehto ei tarkoita, että säätiö hyväksyisi opetus- ja kulttuuriministeriön perustelut, Perustetta periä takaisin säätiölle vuosina 2008–2011 maksettuja valtionavustuksia ei ole. Vaihtoehto tarkoittaa ainoastaan, että tällä ministeriön päätöksellä osapuolet voisivat välttyä prosessilta hallinto-oikeudessa.

Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.9.2014 päättänyt pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä huomioimaan, että Turun kaupunki on osaltaan luottanut siihen, että Suomen valtio sekä opetus- ja kulttuuriministeriö noudattavat valtioneuvoston periaatepäätöstä kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoituksessa. Avustuksen takaisinperintä johtaisi valtioneuvoston periaatepäätöksen vastaiseen lopputulokseen.

Svenska Kulturfonden, joka tuki Turun kulttuuripääkaupungin kulttuurihankkeita runsaalla 590.000 eurolla, pyytää hallituksensa päätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriötä perustelemaan päätöstään periä Turku 2011 -säätiöltä takaisin osan kulttuuripääkaupunkivuoden avustuksista. Kulturfonden toteaa, että sen rahoitus perustuu ns. Public Private Partnership -malliin ja päätettiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä helmikuussa 2008. Edelleen Kulturfonden päätöksessään sanoo, että sääntöjensä mukaan sen avustusta ei voi käyttää vähentämään valtion osuutta PPP-hankeiden rahoituksessa, mitä valtion avustuksen mahdollinen takaisinmaksu tässä tapauksessa tarkoittaisi. Mikäli ministeriö ei peru päätöstään, joutuu Kulturfonden harkitsemaan, että se vaatii ministeriötä palauttamaan rahoitusta sekä joutuu uudelleen arvioimaan osallistumistaan tuleviin yhteisiin projekteihin, joilla on valtion rahoitusta.

Turku 2011 -säätiö on useassa vaiheessa ja myös oikaisuvaatimuksessaan huomauttanut, että opetus- ja kulttuuriministeriön menettelytapa tuhoaa julkisen ja yksityisen Public Private Partnership mukaisen yhteistoiminnan. Jos Turun Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen kaltaisessa isossa hankkeessa vähennettäisiin jälkikäteen monivuotisen toiminnan aikana saadut muut tulot ja avustukset valtionavustuksen lopullisesta määrästä, johtaa se kohtuuttomaan lopputulokseen. Yksityiset tahot eivät tule jatkossa osallistumaan kansallisiin hankkeisiin, jotka ovat valtion intressissä toteuttaa, jos yksityinen rahoitus vähentää valtion osallistumisosuutta hankkeisiin.

Turku 2011 -säätiön oikaisuvaatimus 2.10.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä (pdf-tiedosto)