Turku 2011 -säätiö ei hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä takaisinperinnästä

Turku 2011 -säätiö ei hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä takaisinperinnästä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.9.2014. antanut päätöksensä Turun kulttuuripääkaupunkivuodelle myönnetyn valtionavustuksen takaisinperinnästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt periä Turku 2011 -säätiöltä takaisin valtionavustusta yhteensä 2 168 912,99 euroa. Turku 2011 -säätiö katsoo, että ministeriön vaatimus on perusteeton. Säätiö harkitsee oikaisuvaatimuksen tekemistä ja jollei tämä johda muutokseen, asian vieminen hallintotuomioistuimeen.

Valtioneuvosto teki helmikuussa 2008 periaatepäätöksen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden tukemisesta. Päätöksen mukaan hankkeen kokonaisrahoitus, 55 miljoonaa euroa, jakaantuu kolmeen osaan: valtion tukeen, Turun kaupungin rahoitukseen ja muuhun rahoitukseen. Periaatepäätöksen mukaan valtion tuen määrä (18 me) on samansuuruinen Turun kaupungin osuuden (18 me) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toisti tämän rahoitusperiaatteen omissa päätöksissään, joilla valtionavustukset myönnettiin kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttamiseen.

Kulttuurikaupunkivuoden jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että valtio on myöntänyt valtionavustuksen tappion takuuna.  Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan valtion avustuksesta vähennetään saatu yksityinen ja muu rahoitus, ja valtionavustuksen määrä ei ole sidoksissa Turun kaupungin myöntämään rahoitukseen. Myönnetystä valtionavusta on päätetty vähentää rahoitus, joka on tarkoitettu kulttuuripääkaupunkivuonna saavutettujen hyvien tulosten vakiinnuttamiseen liittyvään toimintaan.

Vuosina 2007-2011 kulttuuriministerinä toiminut Stefan Wallin on todennut , että valtioneuvoston periaatepäätöksen sisältö ei ollut se, että valtion rahoitusosuus annettaisiin tappiontakuuna.  Wallinin mukaan periaatepäätöksen lähtökohtana oli, että valtio sitoutui rahoittamaan koko hanketta enintään 18 miljoonalla eurolla, edellyttäen, että Turun kaupunki sitoutui rahoittamaan hanketta samansuuruisella rahoitusosuudella. Wallin esitteli periaatepäätöksen valtioneuvostossa.

Turku 2011 -säätiön talous toteutui talousarvioiden mukaisesti. Turku 2011 -säätiölle myönnetyt valtion varat on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, joka oli kulttuuripääkaupunkivuoden valmistelu ja sen toteuttaminen sekä kulttuuripääkaupunkivuoden päättäminen vuoden 2012 aikana. Kulttuuripääkaupunkivuosi oli menestyksellinen kaikilla mittareilla mitattuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä valtionavun takaisinperintäpäätös estää alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet kulttuuripääkaupunkivuoden saavutusten juurruttamiseksi käytäntöön.

Turku 2011 -säätiö ei ole antanut vääriä eikä puutteellisia tietoja ministeriölle valtionavustuksen hakemisen tai käytön yhteydessä.

Turku 2011 -säätiö jatkaa toimintansa sääntöjensä mukaisesti vuoden 2016 loppuun.


Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2011 oli menestys monella mittarilla. Tutkimusten mukaan suurin osa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin osallistuneista suomalaisista oli tyytyväisiä vuoden antiin ja yhteisöllisyys kaupungissa lisääntyi merkittävästi.  Turun kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaiskävijämäärä oli noin 2,2 miljoonaa, joista yli 245 000 kävi vuoden pääareena Logomossa. Vuosi tuotti aluetalouteen 260 miljoonaa euroa ja saavutti liki 60 miljoonan euron arvoisen medianäkyvyyden.
Säätiö julkaisi kesäkuussa 2012 loppuraporttinsa kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta. Siinä on mm. annettu perusteellinen selvitys koko toiminnan rahoituksesta ja jokaisen 167 ohjelmahankkeen vastuutahosta, kävijämäärästä, budjetista ja säätiön tuesta hankkeelle.

Kulttuuripääkaupunkitoiminnan rahoituksesta kolmasosa tuli Turun kaupungilta, kolmasosa valtiolta ja loput yritysyhteistyöstä, seudulta, yhteistyökaupungeilta ja -kumppaneilta sekä lipunmyynnistä ja muusta myyntituotosta. Kulttuuripääkaupunkitoiminnan rahoitus on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

 

 

Opetus - ja kulttuuriministeriön päätös 3.9.2014 (pdf-tiedosto)

Turku 2011 -säätiön lausuma opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.5.2014 (pdf-tiedosto)