Åbos år som Europas kulturhuvudstad har varit framgångsrikt

Åbo 2011 fakta

 • 163 projekt
 • cirka 5000 evenemang och tillställningar
 • cirka 70 % av evenemangen avgiftsfria
 • 15 000 konstnärer, medarbetare och producenter
 • utländska aktörer, särskilt från Sverige Storbritannien, Tyskland, Estland och USA.
 • det totala besökarantalet beräknas uppgå till cirka 2 miljoner
 • antalet besökare i Logomo 234 000
 • mediesynlighetens värde i Finland 33 och utomlands 19,7 miljoner euro

På basen av den enkät som riktades till projekt inom 2011-programhelheten:

 • 93 % har tack vare Åbo 2011-processen knutit nya kontakter och nätverk
 • 75 % bedömer att verksamhetsförutsättningarna inom kultursektorn har förbättrats
 • 78 % bedömer att den verksamhet som inletts inom ramen för kulturhuvudstadsprojektet kommer att fortsätta efter år 2011
 • 86 % säger att de har lärt sig något nytt
 • 95 % anser att Stiftelsen Åbo 2011 har lyckats tämligen bra eller mycket bra i sin uppgift

Ytterligare information

Cirka 2 miljoner personer har besökt kulturevenemangen

Åbos år som Europas kulturhuvudstad har varit framgångsrikt

Åbo har lyckats ytterst bra med förverkligandet av Europas kulturhuvudstadsår. Det omfattande programmet har gett upphov till nya samarbetsformer och skapat en grund för projektens möjlighet till fortsättning. Åbo har uppmärksammats i internationell media i högre grad än någonsin tidigare och även antalet turister har ökat.

– Under de senaste månaderna har knappt någon frågat hur det har gått, i stället har jag fått massor av gratulationer, säger Cay Sevón, verkställande direktör för Stiftelsen Åbo 2011 som har ansvarat för förverkligandet av kulturhuvudstadsåret. Åbo har på ett bestående sätt intagit sin plats på kartan som en ståtlig europeisk kulturstad, vare sig man ser på den på nära håll eller på avstånd. Åbos lyckade år är ett oemotsägligt bevis på kulturens kraft att i viss mån ändra samhället till det bättre, konstaterar Sevón.

163 projekt deltog i Åbo 2011-programhelheten. De producerade cirka 5 000 enskilda tillställningar och evenemang. Man beräknar att det sammanlagt cirka 2 miljoner personer har besökt kulturevenemangen. Det slutliga antalet fastställs i februari 2012.

– Under det gångna året har vi med glädje kunnat konstatera att Åboborna har varit stolta över sin stad. Det lönar sig att se till att så är fallet även i framtiden, säger Christoffer Taxell, styrelseordförande för Stiftelsen Åbo 2011. Åbo har blivit en betydande kulturhuvudstad i Europa och det är ytterst viktigt att man även i framtiden satsar på kultur, såväl i Åbo som i hela Finland och i Europa, fortsätter Taxell.

Omfattande verksamhet och bestående effekter

– Åbo 2011-programmet har varit enkelt att närma sig och fyllt av upplevelser.  Det har sprängt barriärer, ökat gemenskapen och samarbetet och lockat nya målgrupper att ta del av kulturen, summerar programdirektör Suvi Innilä. För kulturarbetarna har året utgjort en möjlighet att visa upp sitt kunnande för världen och den här chansen har man på ett utmärkt sätt tagit vara på. Åbos kulturgnista har vuxit till en stark låga som fortsätter att brinna även under kommande år, fortsätter Innilä.

Bland de projekt som har ingått i Stiftelsen Åbo 2011:s programhelhet har hälften lämnat in sin slutrapport och i samband med den svarat på en enkät. Rentav 78% projekten bedömer att deras verksamhet kommer att fortsätta.

Stiftelsen Åbo 2011 har skapat tjänster som stöd för projekten, såsom en stödtjänst för produktioner samt tjänster som stöd för kommunikation och marknadsföring. Dessutom har stiftelsen fungerat som en länk mellan kultursektorn och turismen. Även responsen gällande dessa har varit ytterst positiv. Enligt enkäten anser 95 % att Stiftelsen Åbo 2011 har lyckats tämligen bra eller mycket bra i sin uppgift.

Ett av våra centrala lyckade projekt under det gångna året har varit ibruktagandet av Logomo och en lyckad lansering. Logomo är även ett konkret exempel på de långvariga effekter året har fört med sig.

– Logomo har tagit en självklar plats som huvudarena under kulturhuvudstadsåret och ständigt föremål för intresse. Det är meningen att Logomo fortsätter och utvidgar sin verksamhet som nyskapande centrum för ekonomi och kultur stödjande på kulturhuvudstadsårets erfarenheter, säger Aleksi Randell, Åbo stadsdirektör.

234 000 personer har redan besökt utställningarna och föreställningarna i Logomo och under det sista veckoslutet (17–18.12) beräknar man att antalet ännu kommer att öka med några tusen personer då utställningarna är öppna utan inträde. Den 17 december tackar man även stadsborna med en ljusinstallation på Teaterbron och ett evenemang på Varvstorget.

Goda resultat i media och inom turismen

Medierna i Finland, Europa och övriga världen uppmärksammade Åbo mer än någonsin tidigare. Mediesynlighetens värde i Finland har beräknats uppgå till 33 miljoner euro och utomlands till 19,7 miljoner euro. Bland annat The New York Times, The Guardian, The Independent och Der Spiegel publicerade artiklar om Åbos kulturhuvudstadsår.

USA Today placerade Åbo högst upp på listan över turistresmål för år 2011 tillsammans med till exempel New York och Island.
Under året steg Åbo till Finlands nästpopuläraste turistmål och under de första nio månaderna ökade hotellövernattningarna med 7 %.

Undersökningarna och rapporteringen fortsätter

Fortsättningsgruppen för Åbo 2011 publicerar sin rapport den 19 december 2011 och överlämnar samtidigt sina åtgärdsförslag till styrelsen för Stiftelsen Åbo.

I slutet av februari 2012 blir den sista, av Taloustutkimus beställda, riksomfattande invånarenkäten färdig. Den har tidigare genomförts fyra gånger.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer i denna fråga

Skriva en egen kommentar

Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Logga inRegistrera dig